Kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh thành công tốt đẹp, thông qua 20 nghị quyết

Thứ năm - 14/12/2017 07:10
Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị ngay sau Kỳ họp, UBND tỉnh và các ngành chức năng sớm có kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Kỳ họp. Các ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, UBMTTQ tỉnh, các đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò giám sát và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh.
106d3172406t4858l0

Sau 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành tốt các nội dung, ch­ương trình đề ra.

Đặc biệt, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh dân chủ thảo luận các tờ trình, đề án và biểu quyết thông qua 20 nghị quyết. Đây là những nghị quyết tạo cơ sở pháp lý quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo.

 
Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh, để chuẩn bị cho kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới như: Tổ chức cho các Tổ đại biểu thảo luận trước tại địa phương; qua đó đã phát huy trí tuệ tập thể, góp phần nâng cao chất lượng, tính khả thi của các chính sách do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.

Hoạt động chất vấn cũng được đổi mới theo cách thức lựa chọn các nhóm vấn đề theo lĩnh vực. HĐND tỉnh đã dành thời gian thỏa đáng để đại biểu thảo luận chung tại hội trường, nhất là phiên chất vấn, trả lời chất vấn và thấy được cách làm này đã phát huy hiệu quả; khuyến khích các đại biểu tham gia tích cực vào hoạt động chất vấn. Không khí tranh luận, chất vấn sôi động hơn, thẳng thắn, trách nhiệm; chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn được nâng lên.

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã nghe UBND tỉnh báo cáo tình hình KT-XH năm 2017, mục tiêu, giải pháp phát triển năm 2018. Trên cơ sở lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri và qua thực tiễn hoạt động của mình, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã sôi nổi phát biểu nhiều ý kiến, phân tích toàn diện, sâu sắc về tình hình kinh tế - xã hội năm 2017.

HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp. Các vị đại biểu đã tập trung thảo luận nghiêm túc, sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng, đi sâu thảo luận những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay và những vấn đề mà cử tri, nhân dân tỉnh nhà quan tâm.

HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt của UBND tỉnh. Mặc dù trước nhiều khó khăn, thách thức nhưng tỉnh ta vẫn đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 10,71%. Tổng thu ngân sách dự kiến đạt 8.850 tỷ đồng, tăng 9,74% so với dự toán. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao. Hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản từng bước phục hồi và tăng trưởng trở lại. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao. Hoạt động dịch vụ, du lịch đã cơ bản phục hồi. Công tác bồi thường sự cố môi trường biển và khắc phục thiệt hại Bão số 10 được tập trung chỉ đạo. An sinh xã hội được bảo đảm.

HĐND tỉnh cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; phân tích, dự báo những thách thức mới đòi hỏi các cấp, các ngành phải nỗ lực rất cao để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đã thảo luận, có các giải pháp đột phá, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình và khả năng thực hiện, HĐND tỉnh nhất trí xác định các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018 là: Tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; phải ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp toàn diện và đồng bộ; kiên trì, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tiếp tục tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tăng cường thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn.

Phát triển toàn diện văn hoá, xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tập trung phát triển khoa học - công nghệ các lĩnh vực ưu tiên. Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ Đông, triển khai vụ Xuân và kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2018. Hoàn thành việc chi trả bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển lần cuối cùng, đảm bảo công bằng, đúng quy định, không được để sai sót, khiếu kiện. Tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai, bão số 10. Đẩy mạnh các giải pháp tăng thu ngân sách.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ trong dịp tết nguyên đán. Hoàn thành việc tổng kết, đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2017; triển khai nhiệm vụ 2018; phấn đấu hoàn thành vượt mức cao nhất chỉ tiêu, mục tiêu ngay từ những tháng đầu năm.

 

20 Nghị quyết được Kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh thông qua

- Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

- Nghị quyết phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2018

- Nghị quyết phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2016

- Nghị quyết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020

- Nghị quyết thông qua kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động năm 2018

- Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020

- Nghị quyết nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách nhà nước các cấp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hà Tĩnh

- Nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2018 - 2025

- Nghị quyết quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

- Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018

- Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách; tỷ lệ % phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017 – 2020; định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương

- Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh

- Nghị quyết quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị đầu tư và quản lý thực hiện dự án đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; nội dung chi và mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

- Nghị quyết một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

- Nghị quyết việc điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn tại các xã: Cẩm Quan, Cẩm Lĩnh/huyện Cẩm Xuyên; Thịnh Lộc/huyện Lộc Hà; Xuân Hội/huyện Nghi Xuân

- Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh

- Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2018 - 2020

- Nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Tĩnh

- Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây